"Фирма ХАРД 91 ООД е подкрепена по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

лого ОПИК

Подкрепата по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е насочена към микро и малки
предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка с
пандемията COVID-19.


Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на пандемията от COVID-
19, засягат най-силно именно по-малките на размер икономически единици, които нямат
ресурсите да продължат да функционират и съществуват в подобна усложнена икономическа
обстановка.


В тази връзка, фокусът на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, в съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2. от Приоритетна
ос 2 на ОПИК, е насочен към най-уязвимите икономически единици, които разполагат с
потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от пандемията
COVID-19, а именно микро и малки предприятия.Очакваните резултати от подкрепата по
процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и
стабилност на работни места.


Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е както следва:


таблица 1

таблица 1


« Back to all post